Regulamin korzystania z serwisu Pogodnie.plRegulamin


I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu Pogodnie.pl jest Grupa Wirtualna Polska S.A siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych . Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://onas.o2.pl/.

Administrator serwisu Pogodnie.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Grupa Wirtualna Polska.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

1.użytkownik – osoba korzystająca z serwisu Pogodnie.pl, niezależnie od umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

2. zdjęcie - zamieszczone w serwisie przez użytkownika zdjęcie; formaty, dopuszczalne wielkości zdjęcia i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.pogodnie.pl/). Zdjęcia powinny być tematycznie związane z serwisem.

3. serwis Pogodnie.pl (lub serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie pogodnie.pl, składających się na serwis Pogodnie.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.pogodnie.pl/, umożliwiający między innymi w ramach dostępnej funkcjonalności serwisu przeglądanie zamieszczonej prognozy pogody dla wybranych miast w Polsce i na świecie oraz zamieszczanie zdjęć na stronie serwisu.

4. serwery Grupa Wirtualna Polska – serwery Grupa Wirtualna Polska, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis Pogodnie.pl i na których - w ramach serwisu Pogodnie.pl – zapisywane są zdjęcia zamieszczane przez użytkownika oraz wszelkie inne treści umieszczone w serwisie.

II. Zasady korzystania z serwisu Pogodnie.pl

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Pogodnie.pl umożliwiającego użytkownikom między innymi nieodpłatne przeglądanie zamieszczonej w serwisie prognozy pogody wybranych miast, zamieszczanie zdjęć w serwisie jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Grupa Wirtualna Polska. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu Pogodnie.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu.

3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Wszelkie prawa do serwisu Pogodnie.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa Grupa Wirtualna Polska przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują Grupa Wirtualna Polska.

5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu Pogodnie.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

a. przeglądać serwis,

b. zamieszczać zdjęcia w ramach dostępnej funkcjonalności serwisu,

c. otrzymywać bieżące informacje dotyczące prognozy pogody na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej,

d. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu Pogodnie.pl.

6. Warunkiem korzystania z serwisu Pogodnie.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Pogodnie.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Pogodnie.pl polegające m.in. na przeglądaniu zamieszczonej prognozy pogody, umieszczaniu w serwisie określonych zdjęć oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich zdjęć w serwisie Pogodnie.pl oraz jest władny udzielić Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód.

7. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu określonych zdjęć lub innych treści w serwisie Pogodnie.pl, a także za skutki udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Grupa Wirtualna Polska z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych zdjęć lub innych treści w serwisie Pogodnie.pl lub z tytułu udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Grupa Wirtualna Polska lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby Grupa Wirtualna Polska już zadośćuczyniło takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Grupa Wirtualna Polska wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Grupa Wirtualna Polska kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie.

8. Użytkownik korzystając z serwisu Pogodnie.pl poprzez umieszczanie konkretnych zdjęć zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielania Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez Grupa Wirtualna Polska zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.

9. Z tytułu korzystania z serwisu Pogodnie.pl Grupa Wirtualna Polska nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu Pogodnie.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w szczególności za opublikowane w serwisie zdjęcia oraz za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.

10. Korzystanie z usług serwisu Pogodnie.pl jest dobrowolne.

11. Zdjęcie opublikowane w serwisie, zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu Pogodnie.pl, widoczne jest jako zdjęcie pochodzące od danego autora.

12. Użytkownik zamieszczając zdjęcia w serwisie Pogodnie.pl wyraża zgodę na komputerową obróbkę zamieszczonych zdjęć celem dostosowania ich do wymogów serwisu Pogodnie.pl zgodnie z jego funkcjonalnością.

13. Każdy użytkownik serwisu Pogodnie.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

a. umieszczanie zdjęć lub innej treści sprzecznej z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem jak również zdjęć o charakterze reklamowym (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie Pogodnie.pl zdjęć nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, zdjęć o charakterze pornograficznym, zdjęć pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),

b. umieszczanie zdjęć których dany użytkownik nie jest autorem a co do których nie uzyskał zgody na ich publikacje w serwisie, jak również umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek osoby trzeciej bez uprzedniego uzyskania zezwolenia na rozpowszechnianie jej wizerunku (jeżeli zezwolenie takie jest wymagane przez obowiązujące prawo),

c. kopiowanie, wykorzystywanie całości lub części danych zawartych w serwisie Pogodnie.pl w tym danych meteorologicznych bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Grupa Wirtualna Polska,

d. inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę obciążaniu serwerów lub łączy Grupa Wirtualna Polska.

14. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie zdjęcia jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia zdjęcia ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 13 a-d Regulaminu, lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Grupa Wirtualna Polska wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego zdjęcia lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które Grupa Wirtualna Polska ma prawo usunąć zdjęcie. Niezależnie od powyższego Grupa Wirtualna Polska jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

15. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis Pogodnie.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu Pogodnie.pl, Grupa Wirtualna Polska nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu Pogodnie.pl, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

16. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu Pogodnie.pl dostępne są na stronie http://www.pogodnie.pl/. Grupa Wirtualna Polska w celu poprawiania jakości serwisu Pogodnie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu Pogodnie.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

17. W ramach serwisu Grupa Wirtualna Polska udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej (kontakt@pogodnie.pl) w celu zgłaszania przez użytkowników informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp.

18. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu Pogodnie.pl,

b. za szkody wynikające z interpretacji jak również wykorzystania danych dostępnych w serwisie Pogodnie.pl, w tym danych meteorologicznych,

c. za zdjęcia lub inne treści umieszczane przez użytkowników w serwisie Pogodnie.pl oraz szkody wynikłe z tego tytułu,

a. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu Pogodnie.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

c. za usunięcie dowolnego zdjęcia lub innych treści umieszczonych przez użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie,

d. utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez użytkowników w serwisie Pogodnie.pl.

19. Grupa Wirtualna Polska nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania zdjęć (treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach Grupa Wirtualna Polska. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo usunięcia jak również niepublikowania zdjęć w każdej chwili, bez jakichkolwiek roszczeń użytkowników w stosunku do Grupa Wirtualna Polska z tego tytułu, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupa Wirtualna Polska prowadzenia serwisu Pogodnie.pl.

20. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu Pogodnie.pl należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej kontakt@pogodnie.pl lub pisemnie na adres: Grupa Wirtualna Polska S.A siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa

21. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż wszystkie zdjęcia lub inne treści umieszczane w serwisie Pogodnie.pl są rejestrowane przez Grupa Wirtualna Polska, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Grupa Wirtualna Polska uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Grupa Wirtualna Polska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu Pogodnie.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu Pogodnie.pl, przy czym Grupa Wirtualna Polska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Grupa Wirtualna Polska do przekazania takich danych.

22. Użytkownik umieszczając zdjęcia w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych zdjęć w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez Grupa Wirtualna Polska, w tym także w celach reklamowych.

23. W trakcie korzystania z usług serwisu Pogodnie.pl w systemie teleinformatycznym użytkownika zainstalowana zostaną pliki cookies. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu Pogodnie.pl.

24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2011 roku. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.pogodnie.pl/Regulamin.

25. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Grupa Wirtualna Polska poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.